PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Hjh. Aida Bt Omar
 Tel Jabatan 03-80263118
 No Faks Jabatan 03-80240934
 E-mel Jabatan aida@mbsj.gov.my

FUNGSI JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 1.Melaksanakan pengurusan pentadbiran, penyediaan Senarai Nilaian dan proses-proses berkaitan Penyediaan Cukai Taksiran mengikut peruntukan bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
 2.Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta baru milik Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Badan-badan Berkanun bagi menuntut Sumbangan Membantu Kadar.
 3.Mengurus permohonan tanah bagi pihak Majlis untuk tujuan pemberimilikan, lesen, pendudukan sementara, pewartaan dan sebagainya.
 4.Mengurus penyewaan aset Majlis meliputi medan selera/gerai, pasar awam, tanah dan bangunan milik Majlis serta tapak paparan iklan dalam kawasan pentadbiran MBSJ.
 5.

Mengurus aset-aset milik Majlis dari aspek penyelenggaraan kebersihan, insurans, penyediaan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan utiliti supaya dapat digunakan dengan selamat dan selesa.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran, penyediaan Senarai Nilaian dan proses-proses berkaitan Penyediaan Cukai Taksiran mengikut peruntukan bahagian
XV,Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

PP 1

Meminda dan menguatkuasakan Cukai Taksiran ke atas pegangan berkadar mengikut peruntukan Seksyen 144, Akta KerajaanTempatan 1976 (Akta 171).

3 bulan dari tarikh pengeluaran Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (Borang F)
dan Sijil Layak Menduduki (COF)

PP 2

Mencetak dan menguruskan penghantaran Notis Pindaan Senarai Nilaian kepada pemilik harta yang terlibat.

Tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh
Kuatkuasa CukaiTaksiran

PP 3

Mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan kepada Senarai Nilaian dikeluarkan kepada pemilik
harta.

2 kali setahun

PP 4

Mengeluarkan surat keputusan bantahan kepada pemilik harta yang mengemukakan permohonan secara bertulis

14 Hari dari Keputusan
Mesyuarat Majlis Bandaraya Subang Jaya

PP 5

Memproses Permohonan Pindah Milik Bil Cukai Taksiran (Sekiranya Dokumen Lengkap dan Tiada Tunggakan Cukai Taksiran)

7 Hari Dari Tarikh Dokumen Yang Lengkap
Diterima

PP 6

Memproses Permohonan Tukar Alamat Surat – Menyurat (Sekiranya Dokumen Lengkap)

1 Hari Dari Tarikh Dokumen Yang Lengkap
Diterima

PP 7

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

PP 8

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atasharta-harta milik Kerajaan Persekutuan,Negeri dan Badan-badan Berkanun bagi menuntut Sumbangan Membantu Kadar (SMK).

PP 9

Penyediaan Borang A dan Borang B selepas terima maklumat Perakuan Siap dan Pematuhan (Borang F) dan menyerahkannya kepada agensi kerajaan berkaitan bagi tujuan pengesahan tarikh penghunian / menduduki harta tersebut. Agensi kerajaan tersebut perlu melengkapkan Borang B dan serahkan kembali kepada pihak MBSJ.

30 Hari Dari Tarikh Terima Maklumat Lengkap Daripada Agensi Berkaitan

PP 10

Menyediakan dan menyerahkan Borang C serta maklumat-maklumat penilaian harta kepada Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Negeri Selangor bagi tujuan Pengesahan Nilaian Sumbangan Membantu Berkadar (SMK).

Sebelum 30 November Tahun Penilaian
Sumbangan Membantu Kadar (SMK)

PP 11

Membuat Tuntutan Sumbangan Membantu Kadar (SMK) Kepada Agensi Berkaitan

sebelum 28 Februari tahun tuntutan

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Mengurus permohonan tanah bagi pihak Majlis untuk tujuan pemberimilikan, lesen pendudukan sementara, pewartaan dan sebagainya.

PP 12

Mengemukakan permohonan hal-hal yang berkaitan tanah yang lengkap kepada agensi

14 hari dari tarikh permohonan lengkap dan ulasan dari jabatan
dalaman di terima

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Mengurus penyewaan aset Majlis meliputi medan selera/gerai, pasar awam, tanah dan bangunan milik Majlis serta tapak paparan iklan dalam kawasan pentadbiran MBSJ.

PP 13

Mengeluarkan surat jawapan keputusan permohonan penyewaan kepada pemohon

7 hari dari tarikh
Mesyuarat Penuh MBSJ

PP 14

Mengeluarkan bil tuntutan kepada penyewa setiap bulan

Sebelum 30hb setiap
bulan

TERAS 2

INFRA DAN KEMUDAHAN AWAM

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 3
Menyedia, menyelenggara dan menaiktaraf infrastruktur kemudahan awam dan aset Majlis.

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Mengurus aset-aset milik Majlis dari aspek penyelenggaraan kebersihan, insurans, penyediaan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan utiliti supaya dapat digunakan dengan selamat dan selesa.

PP 15

Menjalankan lawatan pemeriksaan tapak aset Majlis bagi mengawal selia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dillantik

4 kali sebulan

MS