INTEGRITI

 Nama Jabatan / Bahagian Unit Integriti
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian -
 Tel Jabatan 03-8026 4074
 E-mel Jabatan  integriti@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

1 Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
2 Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
3 Menerima, mengesan, mengesahkan dan mengambil tindakan ke atas aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dan melaporkan salahlaku jenayah (sekiranya perlu) kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
4 Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
5 Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

PIAGAM PELANGGAN UNIT INTEGRITI

UNIT INTEGRITI

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari Bekerja

PP 2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan / status aduan)

11 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi

PP 3

Pelaksanaan Taklimat/Kursus/Bengkel Pengukuhan Integriti

10 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menerima, mengesan, mengesahkan dan mengambil tindakan ke atas aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dan melaporkan salahlaku jenayah (sekiranya perlu) kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

PP 4

Pengurusan Akuan Terima Aduan Integriti, Tadbir Urus dan Antirasuah

1 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa

PP 5

Pematuhan Waktu Makan/Minum dan undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa

10 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib

PP 6

Pengurusan Mesyuarat Lembaga Tatatertib

6 Bulan

MS