KONTRAK & UKUR BAHAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Sr Nazarudin Bin Mashtuki
 Tel Jabatan 03-8026 3212
 No Faks Jabatan -
 E-mel Jabatan ukurbahan@mbsj.gov.my

FUNGSI JABATAN

1.    Mengurus perolehan secara Tender dan Sebut Harga untuk perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan.
a   Urus Setia Jawatankuasa Spesifikasi
b Penyediaan dokumen tawaran bagi perolehan kerja, bekalan, dan perkhidmatan serta memuat naik ke Sistem Tender Online Selangor
cUrus Setia Jawatankuasa Pembukaan Peti Tawaran
dUrus Setia Jawatankuasa Penilaian Tender
eUrus Setia Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga 
fUrus Setia Rundingan Terus
gUrus Setia Mesyuarat Lembaga Tender
hUrus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga
iPenyediaan dokumen pelantikan kontraktor
2. Mengurus pentadbiran kontrak Majlis.
aUrus Setia Jawatankuasa Kelambatan dan Lanjutan Masa
bUrus Setia Jawatankuasa Perubahan Kerja
cUrus Setia Jawatankuasa Contract Coordination Panel (CCP)
dPenyediaan dokumen kontrak kerja
eMemberi khidmat penilaian tapak bagi tujuan pembayaran bagi kerja-kerja bangunan dan kejuruteraan awam (sekiranya berkaitan).
3. Menyedia kadar-kadar harga bagi kerja-kerja kejuruteraan awam dan bangunan.
aMesyuarat Teknikal Kadar Harga secara berkala
bMendapatkan sebut harga bahan daripada pembekal dan penyedia perkhidmatan
4. Menyelaras Penggunaan Sistem E-Tender MBSJ.
aMendaftar perolehan Tender dan Sebut Harga di dalam Sistem E-Tender
bMengemaskinikan data kontraktor
cMembuat pelaporan prestasi keseluruhan kontraktor Majlis
dMengemaskinikan senarai kontraktor yang disenarai hitam
5. Memberi Khidmat Nasihat Berkaitan Perkhidmatan Ukur Bahan.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN​​​​​​​

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

1.

Menyediakan Dokumen Tender Selepas Menerima Maklumat Projek Yang Lengkap Daripada Jabatan Pelaksana.

30 Hari

2.

Menyediakan Dokumen Sebut Harga Selepas   Menerima Maklumat Projek Yang Lengkap Daripada Jabatan Pelaksana.

14 Hari

3.

Menyemak Dokumen Tawaran Serta Memberi Khidmat Nasihat Teknikal Dan Aturcara Kontrak Bagi Perolehan Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dikemukakan Oleh Jabatan Pelaksana.

14 Hari

4.

Menyediakan Anggaran Kos Projek Selepas Menerima Lukisan Reka Bentuk Yang Lengkap

21 Hari

5.

Membuat Pelarasan Kadar Harga Tawaran Selepas Penerimaan Surat Setuju Terima Daripada Kontraktor

30 Hari

6.

Menyediakan Sijil Bayaran Interim Selepas Penerimaan Tuntutan Yang Lengkap Daripada Kontraktor

7 Hari

7.

Menyediakan Pengiraan Perubahan Kerja Selepas Penerimaan Arahan Bertulis Daripada Jabatan Pelaksana.

14 Hari

8.

Menyediakan Perakuan Muktamad Selepas Tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan Sesuatu Projek Atau Setelah Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Mengikut Mana Terkemudian

9 Bulan

9.

Melaksanakan Kajian Pasaran dan Penyediaan Maklumat Kos Berdasarkan Harga Terkini Bahan Binaan

60 Hari

10.

Menjawab Surat Akuan Penerimaan

3 hari

MS